Dacă lumea ar fi un joc video, sunt şanse mari ca producătorul să fie polonez

Autor: Bogdan Cojocaru Postat la 11 noiembrie 2020 79 afişări

Cu fabulosul său debut pe bursa de la Varşovia, platforma de co­merţ electronic Allegro a reuşit să detroneze de pe primul loc în to­pul companiilor poloneze lis­tate CD Projekt, un producător de jocuri elec­tronice.

Cu fabulosul său debut pe bursa de la Varşovia, platforma de co­merţ electronic Allegro a reuşit să detroneze de pe primul loc în to­pul companiilor poloneze lis­tate CD Projekt, un producător de jocuri elec­tronice. Scurta luptă s-a dat nu cu o ban­că, cu un retailer sau vreun mare con­glo­merat industrial, ci cu o companie care produce şi vinde jocuri video.

Acest lucru înseamnă că bursa de ac­ţiuni poloneză este dominată nu de coloşi in­­dus­triali sau energetici, nu de giganţi fi­nan­­ciari, deşi economia nu duce lipsă, ci de grupuri de tehnologie. Desigur, CD Projekt nu este un producător de jocuri oare­­care: se­ria The Witcher a făcut istorie, iar noul pro­iect, Cyberpunk 2077, promite să aducă in­dustria de profil la un nou nivel. Însă acesta nu este singurul producător po­lonez de jocuri video. Sectorul este unul viu, energic şi în plină dezvoltare.

În timp ce epoca internetului face nor­mal în aproape întreaga lume ca o com­panie de comerţ online să ajungă în topul pre­ferinţelor investitorilor, ocuparea unei po­ziţii dominante de către un producător de jocuri video este o particularitate a Polo­niei. Iar acest lucru reflectă un boom fă­ră precedent în Europa de Est al in­dustriei gamingului din Polonia.  Sectorul va­lorează aproape 500 mil.euro, potrivit unui raport al Agenţiei Poloneze pentru Dez­voltarea Antreprenoriatului. Cea mai ma­re economie est-europeană are 440 de stu­diouri de jocuri video, iar la sfârşitul anu­lui trecut a avut 9.710 de angajaţi în do­me­niul dezvoltării de jocuri (10% dintre aceştia lucrează pentru CD Projekt Red).

De asemenea, raportul arată că piaţa de profil a crescut cu 32% doar între 2018 şi 2019, o bună parte din ea fiind repre­zen­tată de CD Projekt Red, creatoarea seriei de jocuri de succes The Witcher, lansată în 2007. The Witcher 3 s-a vândut în şase mi­lioa­ne de copii în 2019, iar seria stă la baza unui serial de televiziune cu acelaşi nume care a umplut rapid golul lăsat de The Games of Thrones. Dezvoltătorii polonezi de jocuri se bazează mai ales pe exportarea pro­­duselor lor, 96% din veniturile totale fiind generate pe pieţe externe.

O analiză a băncii PKO BP a găsit că Po­lonia este al patrulea cel mai mare exportator de jocuri video la nivel mondial.

Raportul Agenţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului atrage atenţia că CD Projekt Red nu este singurul studio de jo­curi de succes din Polonia. Nume precum Techland, care a produs Dying Light, 11 bit stu­dios, care a lansat This War of Mine şi Frostpunk, sau Huuuge Games şi Ten Square Games, creatori de jocuri pen­tru smart­phone-uri, contri­bu­ie şi ele la dez­vol­tarea in­dustriei ga­mingului. Un nu­măr de 43 de stu­dio­uri sunt listate pe bursa de ac­ţiuni de la Varşovia. Împreu­nă, toa­te stu­dio­u­rile de jocuri po­loneze lan­sează circa 480 de jo­curi anual. Secto­rul încă nu s-a ma­tu­ri­zat, peste 120 de studiouri în­chi­zân­du-se în­tre 2017 şi 2020. Însă în acelaşi timp au apărut alte 160.

Despre dezvoltarea industriei ga­min­gu­lui din Polonia scrie pe larg Reuters, care ara­tă cum Polonia s-a transformat pe tă­cute într-un important exportator de jocuri vi­deo mulţumită costurilor scăzute cu forţa de muncă, tinerilor educaţi şi unei tradiţii în­flo­ritoare a jocurilor înrădăcinată în era comunistă.

După ce succesul The Witcher al CD Projekt a pus ţara pe harta industriei de profil, investitorii străini caută cu entu­zi­asm creatori de jocuri promiţători pe o piaţă în creştere rapidă.

„Oamenii încep să afle de Polonia“, spune Borys Musielak, partener fondator la firma de venture capital  americano-po­lo­neză SMOK Ventures, care este în dis­cuţii cu doi investitori asiatici pentru finan­ţa­rea companiilor locale de jocuri, iar în ia­nua­rie a făcut prima inves­ti­ţie de acest gen ală­turi de un par­tener fin­lan­dez. „Au fost inte­re­saţi până acum mai ales angel in­vestors şi unele fonduri de ca­pital privat, dar acum grupurile globale de ca­pital de risc cer­cetează regiunea.“

PwC esti­mea­ză că piaţa jocurilor video şi sporturilor co­nexe va urca la circa 720 de mi­lioane de euro în 2023. Succesul lumii me­dievale fantastice create de CD Projekt în The Witcher a fost un factor cheie al boomului acestui sector. Bazat pe o serie de cărţi poloneze îndrăgite de public, jocul, în toate seriile sale, s-a vândut în peste 40 de milioane de exem­plare în întreaga lume.

Lansarea programată pen­tru sfârşi­tul acestui an a jocului de aventură futurist „Cyberpunk 2077“, creat tot de CD Pro­jekt, va atrage probabil şi mai mult atenţia asu­pra unui sector cu opt companii listate pe piaţa prin­cipală a bursei poloneze între 2015 şi 2019. Pe piaţa NewCon­nect - secţiu­nea pentru com­panii mai mici - în aceeaşi perioadă au debutat 21 de dezvoltatori.

Joanna Tynor, CEO al Drago Entertainment, crede că pandemia, cu restricţiile ei, a împins mai mulţi oameni spre jocurile video, iar jucătorilor veterani le-a oferit oportunitatea să-şi creeze o comunitate a gamerilor mai închegată.

„Multe dintre aceste companii au ales bursa pentru a se finanţa de­oarece nu exis­tau prea multe moda­lităţi de a atrage ca­pital“, a explicat Mariusz Gasiewski, şe­ful di­viziei de jocuri şi apli­caţii mo­bile a Google Polonia. „Acum devine mai uşor să te fi­nan­ţezi, pe mă­sură ce inte­re­sul din străi­nă­ta­te se mă­reşte.“ Valoa­rea combi­na­tă a com­pa­niilor de jo­curi listate a cres­cut cu 82%, la pes­te 32 mld. zloţi (7 mld. euro) anul trecut.

CD Projekt - al cărei sediu oferă avan­taje demne de Silicon Valley, cum ar fi o sală de sport, un studio de film şi birouri în plan deschis - a trans­format dragostea po­lo­nezilor pen­tru jocu­rile video într-un brand global. „Am lucrat intens la a aduce CD Projekt în atenţia investitorilor stră­ini“, a declarat pentru Reuters preşe­din­te­le com­paniei şi unul dintre fondatorii săi, Adam Kicinski. „Ne întâlnim cu fonduri de in­vestiţii din întreaga lume, concentrân­du-ne pe pieţele occidentale, în special pe Statele Unite.“

Rundele de finanţare mai mari şi ac­ce­sul la investitorii internaţionali mai facil vor ajuta companiile poloneze să concu­reze cu li­derii industriei din ţări precum China, Japonia şi SUA.

„Datorită cunoştinţelor lor şi a bu­ge­te­lor adecvate, investitorii străini ajută com­­paniile respective să urce de la stadiul în care creează jocuri foarte bune până în cel mai înalt vârf“, a spus Stanislaw Just, fost mem­bru al consiliului de administraţie al Asociaţiei Jocurilor Poloneze, care şi-a lan­sat recent propria companie.

Flying Wild Hog, un dezvoltator mai mic cunoscut pentru seria Shadow Warrior, a fost achiziţionat de Supernova Capital cu sediul în Londra în 2019, în timp ce Artifi­cer, care la începutul anului lucra la jocul său de debut, a fost cumpărat de Good Shepherd Entertainment din Olanda.

Dragostea Poloniei pentru jocurile vi­deo îşi are rădăcinile în era comunistă, când studenţii mergeau în pieţele stradale pen­tru a face schimb de jocuri piratate, con­struind astfel reţele şi o comunitate înfloritoare.

„Pentru generaţia anterioară, Rock& Roll-ul a fost un bilet pentru lumea la care am visat cu toţii, apoi au venit jo­cu­rile şi am jucat cu toţii pentru a simţi ceea ce se în­tâm­pla în Occident“, a spus Grzegorz Miechowski, preşedintele 11 bit stu­dios, al cărui joc „Frostpunk“ descrie o Anglie dis­to­pică din secolul al XIX-lea.

Aproape ju­mă­ta­te din cei 38 de mi­lioa­ne de lo­cuitori ai Polo­niei spun ca sunt sau au fost ju­că­tori. Ţara găz­du­ieşte un fes­ti­val in­ter­na­ţio­nal de jo­curi vi­deo popular, pre­cum şi unul dintre cele mai mari eve­ni­men­te spor­tive dedi­ca­te jo­cu­rilor video din lu­me, Intel Extreme Masters, care anul tre­cut a atras un număr record de 232 de mi­lioa­ne de telespec­ta­tori. Miechowski a su­bliniat importanţa siste­mului educaţional al Poloniei, care li­vrează absolvenţii în do­me­niul informaticii dor­nici să lucreze la dezvoltarea jocurilor.

Guvernul n-a rămas nepăsător, distri­buind aproximativ 300 mil. zloţi (67 mil. euro) printr-un program finanţat de Uniu­nea Europeană pentru a ajuta dezvoltatorii aflaţi în stadiu incipient să decoleze cu pro­priile proiecte.

Criza creată de pandemia de COVID-19 ar putea accelera dezvol­ta­rea industriei gamingului din Polonia. Astfel, Drago Entertainment este una din­tre companiile care intenţionează să se lis­te­ze pe piaţa New Connect în viitorul apro­piat. CEO-ul Joanna Tynor crede că pan­de­mia, cu restricţiile ei, a împins mai mulţi oa­meni spre jocurile video, iar jucătorilor ve­terani le-a oferit oportunitatea să-şi cre­eze o comunitate a gamerilor mai înche­ga­tă. La fel de optimişti sunt şi oficialii bursei po­loneze. „Multe companii care de mult timp aveau planuri să emită acţiuni se listea­ză acum datorită cererii adiţionale pu­ter­nice pentru active profitabile din partea in­vestitorilor individuali“, spune Piotr Borowski, membru al consiliului de manage­ment al Bursei de la Varşovia.

Un dezvoltător de jocuri care a cules roa­dele listării pe bursă este SimFabric. Com­pa­nia a intrat pe piaţa New Connect în luna aprilie şi acum se află în proces de transfer pe piaţa principală datorită succesului de care s-a bucurat până acum, scrie The First News.

„Debutul de pe 7 aprilie a fost foarte reu­şit, valoarea unei acţiuni a crescut cu peste 300%, de la 3,20 zloţi la 10,90 zloţi (2,4 euro) la sfârşitul primei zile“, a decla­rat Julia Leszczynska, CEO-ul SimFabric. „Am stabilit un plafon de 16 zloţi (3,5 euro) care ar corespunde unei capitalizări de piaţă de 100 de milioane zloţi (22,3 mil. euro), iar acesta ar fi fost un semnal pentru con­siliul de administraţie să se pregătească să treacă compania pe piaţa principală a WSE“. Acest prag a fost însă depăşit în a doua zi de tranzacţionare. ân trei luni, SimFabric a reuşit să atingă preţul istoric de 100 zloţi pe acţiune (22,3 euro), ceea ce în­seamnă o capitalizare de 625 mil. zloţi (139,3 mil. euro). În acest fel, SimFabric a ajuns a doua cea mai mare companie de jocuri de pe NewConnect şi a 7-a cea mai mare companie de jocuri de pe întreaga bur­să în ceea ce priveşte capitalizarea. „Prin urmare, mai devreme decât era pla­ni­ficat, am început pregătirile pentru o ast­fel de tranziţie şi pe 26 iunie 2020 am decis să ne mutăm la etajul principal al WSE. Sperăm că acest proces va fi finalizat până la sfârşitul acestui an.“

Urmărește Business Magazin

Am mai scris despre:
polonia,
producator,
joc,
video,
sanse

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.bmag.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.